Medicína

Moderní rehabilitace a ergodiagnostika

Sbírání lístečků

Ergodiagnostika, tedy podrobné vyšetření osob s těžším zdravotním postižením s cílem zjistit pracovní předpoklady handicapovaných, bude dostupnější. A to díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu a ministerstva práce a sociálních věcí. Během dvou let v České republice vznikne sedm nových ergodiagnostických pracovišť. Díky nim se lidé dozví, jaké zaměstnání je pro ně vhodné, včetně doporučené délky pracovní doby.

Přibližně každý desátý občan České republiky se potýká se zdravotním postižením, které mu v různé míře komplikuje vstup nebo dlouhodobé udržení se na pracovním trhu. Od roku 2004 zákon stanovuje právo těchto lidí požádat Úřad práce ČR o pomoc při překonání zdravotní bariéry prostřednictvím tzv. „pracovní rehabilitace“.

Jedná se o specifický nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci této pomoci si lidé mohou nechat odborně posoudit funkční pracovní potenciál prostřednictvím tzv. „ergodiagnostického vyšetření“. Vyšetření provádí specializované zdravotnické zařízení, které v součinnosti s Úřadem práce ČR zhodnotí a následně vypracuje doporučení pro pracovní uplatnění, tzv. pozitivní pracovní rekomandaci. Zjednodušeně řečeno – klient získá podrobnou informaci o tom, co s ohledem na svůj zdravotní stav dělat může, nikoliv pouze to, co nesmí.

Ergodiagnostika je diagnostika psychosensomotorických funkcí k možnosti zaměstnání. Provádí ji individuální interprofesionální rehabilitační tým ve složení: lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotní sestra, speciální pedagog event. protetik. Tým určuje obecné funkční schopnosti k práci a facilitující prostředky, pomůcky které jsou nezbytné k zařazení do zaměstnání. Před ukončením ergodiagnostiky se tvoří závěrečná zpráva na základě rehabilitační konference všech členů týmu. Závěrečná práce se poskytuje i Úřadu práce ČR, který v návaznosti na tyto závěry sestavuje v součinnosti se žadatelem o pracovní rehabilitaci individuální plán pracovní rehabilitace.

V letech 2004 – 2008 vzniklo v České republice díky projektu Rehabilitace – aktivace – práce (RAP) prvních šest ergodiagnostických pracovišť. Pouze pro srovnání uveďme, že v sousedním Německu mohou občané s disabilitou využívat těchto služeb ve více než 300 zařízeních. Více informací najdete na www.pracovnirehabilitace.cz.

Projekt PREGNET – „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ 

Seminář Hodnocení funkčního pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením je součástí systémového individuálního projektu MPSV ČR „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ (zkr. PREGNET).
Účelem projektu je podpořit rozvoj systému pracovní rehabilitace v České republice formou regionálních sítí spolupráce jako komplexního nástroje aktivní politiky zaměstnanosti při integraci osob se zdravotním postižením (OZP) na trh práce. Projekt také podpoří změnu v posuzování zdravotního stavu OZP z negativní na pozitivní pracovní rekomandaci, která stanovuje okruh funkčních schopností OZP a systém využití jejich disponibilního pracovního potenciálu.

Cílem projektu je vytvoření systému regionálních sítí spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace a vytvoření odpovídajících podmínek pro jejich rozvoj v kraji Libereckém, Plzeňském, Středočeském, Olomouckém, Moravskoslezském, Vysočině, Jihomoravském a Zlínském. Projekt tímto naváže na předchozí projekt Společenství EQUAL „Rehabilitace-Aktivace-Práce“, v rámci kterého byl nastaven systém v pěti krajích ČR.
Projekt podpoří aktivní zapojení zaměstnavatelů a organizací pracujících s OZP do procesu jejich začleňování na trh práce, kterým bude umožněn pohyb (dle vývoje zdravotního stavu) mezi různými typy zaměstnání.

Připravila: Zuzana
Foto: iStock
11.3. 2013

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků